Voorwaarden


Bestellingen:
We ontvangen bestellingen via webshop, telefoon, fax, e-mail, schriftelijk of persoonlijk.
Noodzakelijke gegevens voor een bestelling zie "contact"

Kortingen:
Wij werken met nettoprijzen, daarom worden er geen kortingen toegekend. Vanuit onze bedrijfsvisie willen we correcte prijzen hanteren voor onze goederen in plaats van te goochelen met kortingen of procenten.
Toch zal het gebeuren dat wij een speciale korting campagne opzetten voor de individuele items ter promotie.

In geval van een permanent bulk aankopen, berekend op jaarbasis kunnen we afspraken maken over individuele kortingen.

Gekochte hoeveelheid:
Aangekochte hoeveelheden van individuele items zijn beperkt in de meeste gevallen tot minimum 1 verpakkingseenheid. Dit om verscheidene redenen, waaronder stof alsook snelheid van werken. We hopen dat u hiervoor enig begrip kan opbrengen.

Verzending van goederen:
Goederen worden verzonden tegen betaling bij ontvangst of betaling voor verzending met behulp van de vervoersonderneming DPD of de post. Betaling voor ontvangst van de goederen, bij ontvangst van de goederen of direct na ontvangst van de goederen. Er is geen betalingstermijn tenzij individueel besproken en vermeld bij bestelling. Verder zijn er geen uitzonderingen.

Transport kosten:
Elke bestelling die wordt verzonden vragen wij 10 euro tussenkomst in de transsport kosten. Nabestellingen worden u port vrij verzonden.
---------------------------------------
Conditions

Orders:
We received orders via the webshop, telephone, fax, e-mail, in writing or in person.
Necessary data for an order see "contact"

Discounts:
We work with net prices, so there are no discounts. From our company vision, we want correct prices for our goods instead of juggle with discounts or percentage.
Yet it will happen that we set up a special discount campaign for the individual items to promote.

In the event of a permanent bulk purchases, calculated on an annual basis, we can agree on individual discounts.

Purchased quantity:
Purchasing quantities of individual items are limited in most cases to 1 minimum package. This for several reasons, including dust and speed of working. We hope that you have some understanding.

Delivery of goods:
Goods are shipped on payment upon receipt or payment for transmission using the DPD transport company or the post office. Payment for receipt, upon receipt  or promptly after receipt of the goods. There is no term unless individually discussed and listed on the orderform. Furthermore, there are no exceptions.

Transport costs:
Any order that is sent, we ask 10 euro intervention in the transsport costs. Back orders are free of charge.